HACH (USA)

13 - 05 -2021
  • HACH cung cấp giải pháp quan trắc chất lượng nước online với công nghệ tiên tiến, đáp ứng được hầu hết các nhu cầu về hệ thống giám sát chất lượng nước từ xa, đồng thời cung cấp đầy đủ các thiết bị phục vụ cho công tác phân tích chất lượng nước trong phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO.
Xin chào!
Request counselling
Please leave your information, VUCICO VIETNAM will contact you as soon as possible!