WESTECH (USA)

13 - 05 -2021
  • WesTech thiết kế và sản xuất các thiết bị xử lý để cung cấp các giải pháp cho khách hàng trong công nghiệp, nước khoáng, nước sạch và nước thải đô thị. Dẫn đầu trong xử lý nước, WesTech thiết kế và xây dựng các hệ thống để tích hợp liền mạch vào các yêu cầu của khách hàng. Ứng dụng các công nghệ tiên tiến không chỉ đem lại lợi ích cho khách hàng, mà còn cho toàn bộ xã hội.
Xin chào!
Request counselling
Please leave your information, VUCICO VIETNAM will contact you as soon as possible!