GEORG FISCHER (Switzerland)

13 - 05 -2021
  • Georg Fischer với hơn 60.000 sản phẩm cho hơn 200 năm nghiên cứu, phát triển bởi một đội ngũ chuyên dụng, đa dạng về sản phẩm và chuyên môn bao gồm các đường ống, phụ kiện, van và công nghệ tự động hóa.
Xin chào!
Request counselling
Please leave your information, VUCICO VIETNAM will contact you as soon as possible!