JAPAN ENVIRONMENTAL SCIENCE CO. LTD (Japan)

13 - 05 -2021
  • Kể từ khi thành lập, Viện Khoa học Môi trường Nhật Bản (JIES) đã nghiên cứu và phát triển để xây dựng một môi trường nơi con người có thể cùng tồn tại với thiên nhiên
Xin chào!
Request counselling
Please leave your information, VUCICO VIETNAM will contact you as soon as possible!