ODIS (Israel)

13 - 05 -2021
  • Odis Filtering LTD có hơn 25 năm kinh nghiệm trong các giải pháp xử lý nước. Odis thiết kế, sản xuất, lắp đặt và hỗ trợ vận hành các nhà máy xử lý nước biển và nước mặt.
Xin chào!
Request counselling
Please leave your information, VUCICO VIETNAM will contact you as soon as possible!