VALBIA (Italy)

13 - 05 -2021
  • VALBIA là nhà sản xuất bộ truyền động bằng khí nén và bằng điện hàng đầu thế giới. Các sản phầm của Valbia hoạt động ổn định, bền bỉ, chính xác, đáp ứng nhu cầu tự động hóa ngày càng cao.
Xin chào!
Request counselling
Please leave your information, VUCICO VIETNAM will contact you as soon as possible!