I2O (Online pressure control system)

General introduction of the product
  • Xuất xứ: UK
  • Ứng dụng: Điều tiết áp lực DMA
  • Đặc tính cơ bản:
    – Bộ điều khiển gửi tín hiệu đến APV để liên tục điều khiển áp lực van điều áp theo áp lực được cài đặt trước thông qua internet.
    – Áp lực DMA được chủ động điều tiết theo giờ, theo lưu lượng dùng nước hoặc theo áp lực điểm bất lợi trong DMA.
    – Hệ thống i2O có thể hoạt động được với tất cả các van điều áp trên thị trường.